top of page
모의해킹 및 취약점 점검, 침해사고 대응 지원

보안 전문가들로 구성되어 24시간, 365일 운영되고 있습니다.
보안에 대해 궁금한 점이 있다면, 상담을 통해 빠르고 정확하게 해결해 드리겠습니다.​

서비스 문의

보안 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

모의해킹, 보안컨설팅, 해킹사고분석 및 대응, 서버 취약점 점검, 소스코드 분석 문의

                     기술/상담

                     then00n@naver.com

                    문의

           ​         then00n@naver.com

​             

모의해킹 및 취약점 점검, 침해사고 대응 지원
bottom of page